Kí tự đặc biệt về tôn giáo

Biểu tượng, kí hiệu hoặc kí tự đặc biệt về tôn giáo là một đại diện mang tính biểu tượng có ý định để đại diện cho một giáo phái cụ thể, hoặc cũng có thể là một khái niệm trong một tôn giáo nhất định nào đó. Những kí tự hay kí hiệu này được sử dụng sớm hơn…

Tiếp tục đọc