Bảng kí tự đặc biệt cơ bản (255 kí tự)

Trong máy tính, số kí tự cơ bản thường dùng bao gồm 255 kí tự. Số kí tự đặc biệt cơ bản này có đến 1/3 là những kí tự chữ cái, chữ số, các toán tử mà trong cuộc sống hàng ngày thường dùng đến. Hãy xem bảng kí tự đặc biệt cơ bản (bản đủ 255 kí tự) bên dưới…

Tiếp tục đọc